Energievisies

Wat kan Europe’s Energy Point voor u doen bij het ontwikkelen van een energievisie en het opstellen van een klimaatbeleidsplan?

Europe’s Energy Point kan gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties helpen met het opstellen van energievisies en het opstellen van klimaatbeleidsplannen, waarmee de organisatie aan geeft wat haar energieambities zijn en hoe zij deze denkt te realiseren. Het kan hierbij gaan om nieuwbouwgebieden maar ook om herstructurering of renovatie van bestaande bouw.

De energievisie doet voorstellen voor realistische energieconcepten en geeft aan welke stappen ondernomen moeten worden voor de realisatie van de concepten. Het vergelijkt verschillende mogelijkheden en geeft voor een locatie de gewenste energie-efficiënte en (duurzame) energie-opties aan en toetst deze op beleidsmatige en financiële uitgangpunten. Op basis van de energievisie neemt de gemeente beslissingen over bijvoorbeeld de eisen die worden gesteld aan de energie-infrastructuur en aan de gebouwgebonden maatregelen. Voor de uiteindelijke realisatie van de plannen is het noodzakelijk dat de energievisie breed gedragen wordt.

De energieconcepten dienen afgestemd te zijn op stedenbouwkundig niveau, op gebouwniveau en op de energie-infrastructuur. Daarnaast moet aandacht zijn voor de mogelijkheden van de apparatuur en voor het gedrag van mensen en wordt het vervoer daarbij betrokken.

Ver vooruit kijken
Steden, dorpen, wijken en gebouwen worden voor een zeer lange periode ontwikkeld. Op de verschillende schaalniveaus wordt een andere levensduur gehanteerd. Zo is de levensduur van de stedenbouwkundige verkaveling en van de infrastructuur langer dan van apparatuur. Een optimale en innovatieve energie-infrastructuur is geen statische situatie. De waarde in de toekomst van de infrastructuur en de gebouwen is ook van belang. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om in de nabije toekomst duurzame energiebronnen te benutten die nu nog te duur of nog niet voldoende betrouwbaar zijn? Kunnen de infrastructuur en de woningen nu voorbereid worden op het uitbouwen van de duurzame energievoorziening in de toekomst? Voor dit doel kunnen duurzame energiescans worden gemaakt.

Procesbegeleiding
Europe’s Energy Point kan energievisies opstellen voor nieuwbouw woninglocaties en voor herstructureringslocaties en voor bedrijventerreinen. In een energievisietraject biedt Europe’s Energy Point de klant ook de procesbegeleiding, waarbij ook deskundige inhoudelijke ondersteuning gegeven wordt. Europe’s Energy Point kan het hele project aansturen in nauw overleg met een projectgroep, die is samengesteld uit de relevante partijen die bij de locatieontwikkeling betrokken zijn.

Het moet praktisch uit te voeren zijn
De eerste stap bestaat uit het opstellen van realistische energieconcepten. De maatregelen en technieken die op vijf schaalniveaus (stedenbouwkundig, infrastructuur, gebouw, apparatuur en gedrag) toegepast kunnen worden, worden gecombineerd met de mogelijkheden en worden getoetst aan de randvoorwaarden van de locatie. De mogelijke concepten worden dan doorgerekend en gepresenteerd door de effecten op de CO2-emissies, het percentage duurzame energie, het EPL-normcijfer en de kosten in beeld te brengen.

Het moet te betalen zijn
De realisatiekansen van een concept worden ook bepaald door het ‘financieel ontwerp’. Vooral door de nieuw ontstane situatie van geliberaliseerde energiebedrijven zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan. Verder worden innovatieve organisatievormen voor het beheer van de energiesystemen, door een corporatie, een parkmanager of een bewonerscollectief bekeken. De organisatievorm is ook van invloed op de subsidiemogelijkheden en fiscale mogelijkheden. Ook wordt bekeken wat een realistische EPC-eis is en hoe de EPL-methodiek realistisch toegepast kan worden.

Het moet gedragen worden
Op basis van terugkoppeling van de projectgroep worden gevoeligheden en onzekerheden nader onderzocht en uitgewerkt, zodat er een breed draagvlak ontstaat voor het meest kansrijke energieconcept. Europe’s Energy Point stelt uiteindelijk een plan van aanpak op om de stappen naar realisatie van het geselecteerde concept te kunnen zetten.

Openbare aanbesteding energie-infrastructuur
Op 1 mei 2001 is het Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur van kracht geworden (BAEI), waarbij gemeenten voor woonwijken groter dan 500 woningen, als het voor de ruimtelijke ordening en voor het halen van milieudoelstellingen nodig is, een openbare aanbesteding mag uitschrijven voor de aanleg van de energie-infrastructuur. Europe’s Energy Point kent de energiewereld al meer dan vijfentwintig jaar van haver tot gort en kan u dus optimaal van dienst zijn bij beslissingen die in dit traject genomen moeten worden. Europe’s Energy Point is zeer goed bekend met de elektriciteits, de gas- en de warmtewet en kan dus uitstekend bepalen wat hierbij wel en wat niet mogelijk is.

De Europese dimensie
Europe’s Energy Point is een Nederlandse onderneming die internationaal werkt en zij heeft zeer veel contacten in Brussel met de Europese wetgevers en met andere Europees werkende organisaties. De nieuwste technische ontwikkelingen die elders (ook bijvoorbeeld in Japan en de USA) bekend zijn en de wetgevende ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Voorbeelden daarvan zijn de Europese warmtekracht richtlijn en de Europese richtlijn voor energiebesparing in gebouwen.

De kennis is up to date
Rekenprogramma’s zoals OEI, EPN en EPL CHaP-Red en Hygenec kunnen waar nodig worden gebruikt ter ondersteuning van het uitwerken van bepaalde facetten van de energievisie en voor het optimaliseren van de keuzes en voor de beoordeling van de financiële haalbaarheid van energieconcepten.

Europe’s Energy Point werkt met geautomatiseerde vragenlijsten, daarna met persoonlijke interviews, daarna wordt een concept rapportage opgesteld waarna het definitieve rapport volgt na afstemming met opdrachtgever. Veel communicatie zal per e-mail plaatsvinden. Gegevens worden geautomatiseerd verwerkt waardoor een korte doorlooptijd wordt verkregen.

Ervaring
Aspecten waarbij bij Europe’s Energy Point veel ervaring heeft zijn uitgevoerde energievisie-onderzoeken in het verleden waarbij allerlei vormen van warmtekracht (grotere en kleinere en micro-wkk), energieopslagsystemen, optimale energie-infrastructuur, zoals moderne gasdistributie, elektriciteits- en warmte- en koude-distributie, warmtepompen, ketels, koelapparatuur- en koelssytemen, zonne-energie, zowel fotovoltaisch als zonneboilers, passieve zonne-energie, zongeoriënteerde bouwen, aardwarmte, maatregelen voor duurzaam bouwen, warmteterugwinning, brandstofcellen, waterstoftoepassingen aan de orde zijn geweest. In dat kader zijn vele kosten baten-analyses uitgevoerd, zijn praktische beleidsvoorstellen gedaan en actieplannen zijn opgesteld. Daarnaast is de overheid bij verschillende gelegenheden geadviseerd over hoe energievisies moeten worden gemaakt en is meegewerkt aan de instrumenten die nodig zijn om energievisies te maken. Daarnaast is over deze onderwerpen gepubliceerd en zijn lezingen gehouden. Op het gebied van energievraagstukken wordt aan drie instituten, waaronder aan de TU Delft, gedoceerd. Zie de separate referentielijst.

Er kan op verzoek ook gekozen worden uit de volgende soorten aparte energie-studies:

het uitvoeren van algemene energiescans
het uitvoeren van duurzame energiescans
het opstellen van een Energie Prestatie Advies (EPA)
studies Optimale Energie Infrastructuur (OEI)
het uitvoeren van Energie Prestatie Normering (EPN met EPC-eisen)
het uitvoeren van Energie Prestatie op Lokatie (EPL)
het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek voor andere methoden van koeling, verwarming, verlichting, ventilatie
het uitvoeren van energiebesparingonderzoek
het opzetten energiezorg-systemen en energiebeheer-systemen
het uitvoeren van energiebeleidsstudies
het beoordelen van energiecontracten
de openbare aanbesteding van energie-infrastructuur
water- en energie-infrastructuur voor (duurzame) bedrijventerreinen.