Geen extra ruimtebeslag

Duurzame elektriciteit zonder extra ruimtebeslag

Voorbeelden van innovaties met duurzame energievormen zonder extra ruimtebeslag:

  • Zonnepanelen boven de spoorlijnen
  • Zonnepanelen aan de masten van windmolens
  • Zon en windslang langs de wegen
  • Wind en zon oogstdak boven op en tussen grotere gebouwen

Toegepast principe

Omdat de ruimte in Nederland schaars is voor toepassing van energie met aparte windmolens en met aparte zonneparken omdat die aanzienlijk veel ruimte innemen is gezocht naar duurzame energievormen die geen extra ruimtebeslag vergen. Europe’s Energy Point BV heeft een aantal innovaties bedacht die dit mogelijk maken.

Op deze ideeën, ontwerpen en uitwerkingen rust intellectueel eigendom en copyright:

© Europe’s Energy Point, Eefde.

 

Zonnepanelen boven de spoorlijnen

 

Zonnepanelen boven spoor van onderen gezienIndien de ca 2.800 km spoorlijnen in Nederland worden overkapt met zonnepanelen dan kunnen daarmee op jaarbasis ca 2 miljoen extra huishoudens van zonne-elektriciteit worden voorzien. Dit is gelijk aan de elektriciteitsopwekking van ca 400 windmolens van minimaal 100 meter hoog per stuk. Dit is ook gelijk aan 230% van het eigen elektriciteitsverbruik van de spoorwegen. Men houdt op jaarbasis dus 130% over voor levering aan (bijvoorkeur naastgelegen) industrieën, kantoren, woningen en andere elektriciteitsvragers. Daarmee wordt Zonnepanelen spoor perspectiefca  3 miljoen ton CO2-reductie per jaar bespaard. Daarnaast kan deze zonne-energie ook voor warmte en (via absorptietechnieken) ook voor koel-energie voor de naastgelegen gebouwen zorgen. Er vallen door de overkapping ook minder bladeren en sneeuw en regen op de rails. Het op te vangen regenwater kan gebruikt worden voor het schoonmaken treinen, voor toiletspoelingen en levering van water aan anderen: in totaal 24 miljoen m3 per jaar. De zonne-energie kan, door zonnepanelen te gebruiken die ook licht omzetten in energie, worden opgeslagen en ook worden gebruikt voor de verwarming van de wissels in het spoorwegennet in koude perioden.

 Zonnepaneel-kragen aan de masten van windmolens

Zonnepanelen aan masten windmolensHet nieuwe idee is om zonnepanelen vast te maken aan de masten van windmolens. Daarmee wordt mogelijk om ook zonne-energie te oogsten op meren of op zeeën. Per m2 zee wordt op deze manier de energieopbrengst meer dan verdubbeld. Ondersteuningskosten en de elektrische kabels om deze extra zonne-energie aan land te brengen kunnen kostenefficiënter zijn omdat immers van gemeenschappelijke technische voorzieningen gebruik kan worden gemaakt. Deze techniek kan natuurlijk ook op land worden toegepast.

Zon- en windslang langs de wegen

Zonnewindslang langs wegenAls geluidsbarrière en als energieoogst-slang wordt een “glazen tunnel” met daarin een horizontale windturbine-worm geplaatst. Deze “koker” wordt afgedekt met zonnepanelen. Deze zon- en windslang maakt duurzame energie die voor de naastgelegen woon-, kantoor- of industriewijken gebruikt kan worden. Ook kan deze energie voor verkeersdoeleinden worden gebruikt. Door de hogere geluidswal wordt het verkeerslawaai beter afgeschermd van de woon- of kantoorwijk zodat op het gebied naast de energieslang meer woningen en kantoren dichter op de weg kunnen worden gebouwd. Per km zonne-windslang kunnen ca 350 woningen daaruit duurzame elektriciteit krijgen. Daarnaast kan ook warmte en koude uit zonne-energie uit de zonneslang beschikbaar komen.

Wind en zon oogsten boven op en tussen hoge gebouwen

 Europe’s Energy Point B.V. heeft een ontwerp gemaakt voor een speciale horizontale wind- en zonnelaag als ”energie-oogstdak” als een sandwich op hogere gebouwen kan worden gebouwd. Hogere gebouwen die vrij dicht tegen elkaar staan kunnen ook worden “verbonden” met een windturbineboog die de gebouwen verbindt op een werkhoogte van 20 tot 60 meter boven het maaiveld. Wij kunnen een dergelijk concept uitwerken voor enkelvoudige gebouwen of voor een locatie met meerdere hogere gebouwen.